Yargıtay 23.Hukuk Dairesi, 2015/7538 E., 2016/719 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi: Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. – K a r a r – Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 2006 yaz sezonu kontenjan sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye […]

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi, 2014/6243 E., 2014/9771 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi : Antalya 5. İş Mahkemesi Tarihi : 18/09/2013 Numarası : 2012/52-2013/346 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, dosya incelendi, gereği görüşüldü: 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde […]

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi, 2014/6242 E., 2014/9770 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi : Antalya 5. İş Mahkemesi Tarihi: 18/09/2013 Numarası: 2012/51-2013/345 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, dosya incelendi, gereği görüşüldü: 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik […]

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, 2013/6783 E., 2015/8275 K.

“İçtihat Metni” Tebliğname No : 5 – 2012/263613 Mahkemesi : Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 15/05/2012 Numarası : 2009/761 Esas, 2012/473 Karar Suç : Görevi kötüye kullanma Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Sanıklardan F.. A..’ın ….. Belediye Başkanı, sanık E.. S..’ın belediye meclis üyesi ve başkan vekili, sanık […]

Yargıtay 15.Ceza Dairesi, 2013/6224 E., 2014/21999 K.

“İçtihat Metni” Tebliğname No: 15 – 2011/314400 Mahkemesi: Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Tarihi: 26/04/2011 Numarası: 2010/267 (E) ve 2011/99 (K) Suç: Nitelikli dolandırıcılık Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. […]

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, 2013/5070 E., 2014/20822 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi Suç: Dolandırıcılık Hüküm: Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından […]

Yargıtay 15.Ceza Dairesi, 2013/1157 E., 2014/16017 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi Suç: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma Hüküm: Mahkûmiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş […]

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, 2012/16211 E., 2014/8213 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi Suç: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma Hüküm: Mahkûmiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş […]

Yargıtay 15.Ceza Dairesi, 2012/10254 E., 2014/4765 K.

“İçtihat Metni” Tebliğname No : 11 – 2010/80063 Mahkemesi : Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 01/05/2009 Numarası : 2007/580 (E) ve 2009/256 (K) Suç : Dolandırıcılık Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. […]

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2013/2638 E., 2015/3514 K.

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ-DÜZENLEYİCİ İŞLEM KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (4848) Madde 13 “İçtihat Metni”   Temyiz Eden (Davalı) : … – ANKARA Vekili : … Karşı Taraf (Davacı) : … İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 26/02/2013 günlü, E:2008/7942, K:2013/1654 sayılı kararının iptale yönelik kısmının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir. […]