Yargıtay 23.Hukuk Dairesi, 2015/7538 E., 2016/719 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi: Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K a r a r –

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 2006 yaz sezonu kontenjan sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye göre 01.04.2006 – 31.10.2006 tarihleri arası sözleşme hükümleri geçerli olmak üzere müvekkiline ait otel tarafından acentaya yüksek sezon için 3 gün, diğer dönemler için 1 gün, konaklama tutarının % 60’ı kadar NO-SHOW uygulanacak şekilde anlaşmaya varıldığını, ayrıca acenta rehberinin yiyecek içecek hizmetlerinden ücret alınmadığını, ekstra harcamalarına da % 50 indirim yapıldığını, sözleşmenin diğer hükümlerine de harfiyen uyulduğunu, ancak davalının edimlerini yerine getirmediğini, olayla ilgili hakem sıfatıyla … tarafından dava açılması yönünde görüş bildirildiğini, davalının borcunun 50.000,00 USD’sini ödemediğini ve hakem incelemesinde mücbir sebebe dayandığını, sözleşmede davalının öne sürdüğü mücbir sebep hallerinin hiçbirinin gösterilmediğini, davalının mücbir sebeple ilgili sözleşmenin 14. maddesine dayanarak ihtirazi kayıtta bulunmayarak kısmi ödeme yapmasına rağmen daha sonra ödemeden kaçarak mücbir sebebe dayanmasının kötü niyetli olduğunu ileri sürerek, fazlaya dair hakları saklı tutularak muacceliyet tarihinden geçerli olmak üzere 10.000,00 USD’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 26.03.2010 tarihli ıslah dilekçesi ile 10.000,00 USD olan dava değerini 25.761,18 USD artırarak 35.761,18 USD olarak davayı ıslah etmiştir.

Davalı vekili, 2006 yılında … ve …’da yaşanan bombalı saldırılar nedeniyle turizmin büyük sıkıntıya girdiğini, turist sayısındaki azalma ve otellerin yatak kapasitesindeki ihtiyaç fazlasının fiyatların düşmesine neden olduğunu, bu durumun mücbir sebep olduğunu, aynı fiyatlara 5 yıldızlı oteller varken müvekkilinin davacı otele müşteri göndermeye devam ettiğini, sözleşmeye göre müvekkilinin ödemesi gereken bedelden daha fazla miktarda 99.500,00 USD ödeme yaptığını, davacının müvekkiline 10.200,00 USD borcu olduğunu, … raporuna göre müvekkilinin davalıya ödemesi gereken bedelin 107.438,00 USD olduğunu, bu bedelden geceleme yapılmayan her odada 2 turist olmak üzere 1149 oda için davacının yapması gereken yeme, içme, oda tekstillerinin yıkanması, hizmet bedelleri gibi giderlerin düşülmesi gerektiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının davacı ile imzaladığı sözleşme uyarınca toplamda 95.000,00 USD ödediği, davalının kuş gribi ve bombalamaların mücbir sebep oluşturduğu savunmasına tarafların tacir olmaları, olayların etkisinin sınırlı olduğunun belirlenmesi ve aralarındaki sözleşme nazara alınarak kabul görmediği, davalının doldurulmayan odalardan dolayı davacının tasarruf ettiği ve bunların düşülmesi gerektiği savunması da sözleşme hükümleri gereğince yerinde görülmediği, alınan bilirkişi raporlarından ikinci raporun, ilk raporun eleştirisinin yapılması, hukuki değerlendirmelerinin olaya uygun düşmesi nedeniyle hükme Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, fazla yatırılan onama harcının istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir