Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 2016/548 E. ,  2017/7838 K.

“İçtihat Metni” 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na aykırılık eyleminden dolayı kabahatli … hakkında aynı Kanun’un 30/2. maddesi uyarınca 1.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına ilişkin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının 14/07/2015 tarihli ve 2015/35 sayılı idari yaptırım kararına yönelik başvurunun kabulü ile idari para cezasının iptaline ilişkin Çanakkale Sulh Ceza Hakimliğinin 04/09/2015 […]

Anayasa Mahkemesinin 10.01.2013 tarih ve 2012/95 E., 2013/9 K.Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2012/95 Karar Sayısı: 2013/9 Karar Günü: 10.1.2013 İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Emine Ülker TARHAN ve Levent GÖK ile birlikte 117 milletvekili İPTAL DAVASININ KONUSU : 7.6.2012 günlü, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun; 1- 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…turist rehberleri odaları birliklerinin kuruluşuna,…”ibaresinin, 2- 2. maddesinin (1) […]

Danıştay Onuncu Daire 28.11.1995 tarih ve 1994/1121 E., 1995/6175 K.Sayılı Karar

İlgili mevzuat zorlayıcı hüküm olmaması karşısında, profesyonel turist rehberlerinin yıllık vize işleminin rehber derneğine üye olma koşuluna bağlanamayacağı hk. Profesyonel turist rehberlerinin yıllık vize işleminin yapılabilmesi için Rehberler Derneğine üye olunduğunun belgelendirilmesi gerektiğine ilişkin olup, İl Turizm Müdürlüklerine gönderilen Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 17.12.1993 günlü ve 02.2.630/690-3526 sayılı genelgesinin ve bu genelgenin davacıya […]

Danıştay Onuncu Daire 09.04.1991 tarih ve 1990/1318 E.,1991/1335 K.Sayılı Karar

Profesyonel turist rehberliği kararlarının 625 sayılı özel eğitim kurumlarına ilişkin yasa kapsamına girmediği, söz konusu kursların yalnızca davalı bakanlıkça açılabileceği yolundaki yönetmelik hükmünde hukuka aykırılık bulunmadığı hk. Dava, 2.7.1986 günlü 19152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği”nin 49.maddesi ile 25.9.1989 günlü 20293 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği’nin 5.maddesinin iptali istemiyle açılmıştır. […]

Danıştay Birinci Daire 31.10.1986 tarih ve 1986/326 E.,1986/378 K. Sayılı Kararı

Geliri tacir niteliği kazanmasını gerektirmeyecek miktarda sınırlı olan ve dolayısıyla ticaret ve sanayi odasına kaydı gerekmeyen profesyonel turist rehberlerine ancak esnaf ve küçük sanatkarlar kanununa göre disiplin cezası verilebileceği hk. İstişari düşünce isteminin konusunu, disiplin suçu işleyen profesyonel turist rehberlerine, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre mi yoksa Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğine göre […]

Danıştay Onuncu Daire 04.06.1984 tarih, 1982/2853 E.,1984/1182 K. Sayılı Kararı

Karar Metni Turizm Ve Tanıtma Bakanlığınca çıkarılan profesyonel turist rehberleri kursları ve profesyonel turist rehberliği yönetmeliğinin, turist rehberleri ücretlerinin ne şekilde saptanacağını belirleyen 32.maddesinde ve bu yönetmelik hükmüne göre düzenlenen 1981 yılı ücret tarifesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk. Dava: 21.3.1974 günü yürürlüğe giren profesyonel Turist rehberleri Kursları ve Profesyonel Turist Rehberliği yönetmeliğinin 32.maddesi ile 1981 […]

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2016/11715 E.,  2017/155 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi: İş Mahkemesi Davacı, vergiden muaf esnaf olması nedeniyle tahsil edilen sosyal güvenlik destek primi kesintisinin ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki […]

Yargıtay 16.Ceza Dairesi, 2016/3662 E., 2016/5865 K.

“İçtihat Metni” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18.04.2016 tarih ve 2016/140258 sayılı tebliğnamesi ve ekindeki Adalet Bakanlığının 03.04.2016 tarihli Kanun Yararına Bozma konulu yazılarında; Görevi kötüye kullanma, hakaret, tehdit ve iftira suçlarından şüpheliler …, … ve … haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda, … Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 10.07.2015 tarih ve 2015/2040 soruşturma, 2015/2193 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair […]

Yargıtay 21.Hukuk Dairesi, 2015/11728 E., 2016/5144 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi: İş Mahkemesi Davacı, sosyal güvenlik destek primi ödemekle yükümlü bulunmadığının tespitine, tahsil edilen primlerin yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra […]

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi, 2015/8307 E., 2015/7257 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi: İş Mahkemesi Dava Türü: Alacak Taraflar arasındaki dava sonucunda verilen hükmün süresi içinde taraflarca temyiz edilip incelemenin Yargıtayca duruşmalı olarak yapılması davalı … vekili Av… tarafından istenilmekle, duruşma için tebliğ edilen 21.04.2015 günü belirlenen saatte temyiz eden davalı … Şti. vekili Av… ve davacı …. vekili Av… geldi. Gelenlerin huzuru ile duruşmaya […]