Danıştay Onuncu Daire 04.06.1984 tarih, 1982/2853 E.,1984/1182 K. Sayılı Kararı

Karar Metni

Turizm Ve Tanıtma Bakanlığınca çıkarılan profesyonel turist rehberleri kursları ve profesyonel turist rehberliği yönetmeliğinin, turist rehberleri ücretlerinin ne şekilde saptanacağını belirleyen 32.maddesinde ve bu yönetmelik hükmüne göre düzenlenen 1981 yılı ücret tarifesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk.

Dava: 21.3.1974 günü yürürlüğe giren profesyonel Turist rehberleri Kursları ve Profesyonel Turist Rehberliği yönetmeliğinin 32.maddesi ile 1981 yılı Turist Rehberleri ücret tarifesinin iptali istemiyle açılmıştır.

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 2.maddesi Turizm ve Tanıtma Bakanlığı; “Turizmi milli ekonominin verimli sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını, değerlendirir, turizmle ilgili işleri yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve koordine eder, denetler.” hükmünü, aynı kanunun 8.maddeside, “Turizm Genel Müdürlüğü, yurdumuzun turistik imkanlarını değerlendirecek ve turizmi geliştirecek her türlü etüd ve planların hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili bütün işleri yapar, gerekli tedbirleri alır. Turizm endüstrisi ve teşebbüslerinin tesis ve işletme esaslarını tesbit, bu müesseselerin teşvik ve muayenesine ve fiyat tarifelerinin tanzim ve tasdikine ait işlemleri ifa eder ve murakabelerini sağlar. Bütün bu hizmetlerin görülebilmesi için ikinci maddenin son fıkrasında sayılan kuruluşlarla koordinasyonu sağlar. Yurt içinde ve dışında turizm personeli yetiştirir ve bu maksatla kurs ve uzman okulları açar. Milletlerarası turizm çalışmalarına katılır. Gerekli işbirliği kurar ve yürütür.” hükmünü taşımaktadır.

Diğer taraftan, profesyonel Turist Rehberliği Kursları ve Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin iptali istenilen 32.maddesi de “Bölge Müdürlükleri Seyahat Acentaları Birliği ve varsa Turist Rehber Dernekleri kendi bölgelerine göre ülkesel düzeyde profesyonel turist rehberliği ücretleri konusundaki önerilerini en geç Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirirler. Bakanlık, profesyonel turist rehberlerinin gelecek yıl turizm sezonunda uygulanacak ücretlerini Temmuz ayı içinde ilan eder ve ilgili kuruluşlara duyurur. Profesyonel turist rehberleri uygulanan tarifenin altında veya üstünde ücret almazlar.” hükmüyle turizm rehberliği ücretlerinin ne şekilde tesbit edileceğini belirlemiş bulunmaktadır.

İptali istenilen yönetmelik maddesi, bakanlığın turizm ile ilgili işleri yapmasına, yaptırmasına, düzenlemesine hukuki olanak veren 265 sayılı Yasanın yukarıdaki hükümleri yazılı 2.maddesinin olduğu kadar turizm endüstrisi ve teşekküllerinin düzenlenmesine, onayına ve murakabesine yetki veren 8.maddesine uygun bulunmaktadır. Diğer taraftan, turist rehberinin yapacakları rehberlik hizmetlerine ilişkin ücretin saptanması, kamu yararı dikkate alınarak ve hizmetin amacı dışına çıkarılmasına engel olunmak bakımından yerinde bulunmakta ve iptali istenilen madde hükmünden de anlaşılacağı gibi ücret tarifeleri ilgili meslek kuruluşlarının bu konudaki görüşlerine dayanılarak hazırlanmaktadır. Davacı, yukarıda metni yazılı yönetmelik ile ücretlerin saptanmasına ilişkin tarifenin iş mevzuatına aykırı olduğunu iddia etmekte ise de” davacının iş ilişkisi toplu iş sözleşmesi içinde bulunmadığından bu iddiayı dikkate almak olanaksızdır.

Açıklanan nedenlerle, 265 sayılı Yasaya uygun olan yönetmelik ile bu yönetmelik esaslarına uygun olan ücret tarifesine ilişkin genelgeye karşı, yasal dayanaktan yoksun olarak açılmış bulunan davanın reddine karar verildi.

BŞ/MÜ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir