Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 2016/548 E. ,  2017/7838 K.

“İçtihat Metni” 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na aykırılık eyleminden dolayı kabahatli … hakkında aynı Kanun’un 30/2. maddesi uyarınca 1.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına ilişkin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının 14/07/2015 tarihli ve 2015/35 sayılı idari yaptırım kararına yönelik başvurunun kabulü ile idari para cezasının iptaline ilişkin Çanakkale Sulh Ceza Hakimliğinin 04/09/2015 […]

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2016/11715 E.,  2017/155 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi: İş Mahkemesi Davacı, vergiden muaf esnaf olması nedeniyle tahsil edilen sosyal güvenlik destek primi kesintisinin ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki […]

Yargıtay 16.Ceza Dairesi, 2016/3662 E., 2016/5865 K.

“İçtihat Metni” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18.04.2016 tarih ve 2016/140258 sayılı tebliğnamesi ve ekindeki Adalet Bakanlığının 03.04.2016 tarihli Kanun Yararına Bozma konulu yazılarında; Görevi kötüye kullanma, hakaret, tehdit ve iftira suçlarından şüpheliler …, … ve … haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda, … Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 10.07.2015 tarih ve 2015/2040 soruşturma, 2015/2193 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair […]

Yargıtay 21.Hukuk Dairesi, 2015/11728 E., 2016/5144 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi: İş Mahkemesi Davacı, sosyal güvenlik destek primi ödemekle yükümlü bulunmadığının tespitine, tahsil edilen primlerin yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra […]

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi, 2015/8307 E., 2015/7257 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi: İş Mahkemesi Dava Türü: Alacak Taraflar arasındaki dava sonucunda verilen hükmün süresi içinde taraflarca temyiz edilip incelemenin Yargıtayca duruşmalı olarak yapılması davalı … vekili Av… tarafından istenilmekle, duruşma için tebliğ edilen 21.04.2015 günü belirlenen saatte temyiz eden davalı … Şti. vekili Av… ve davacı …. vekili Av… geldi. Gelenlerin huzuru ile duruşmaya […]

Yargıtay 23.Hukuk Dairesi, 2015/7538 E., 2016/719 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi: Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. – K a r a r – Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 2006 yaz sezonu kontenjan sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye […]

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi, 2014/6243 E., 2014/9771 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi : Antalya 5. İş Mahkemesi Tarihi : 18/09/2013 Numarası : 2012/52-2013/346 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, dosya incelendi, gereği görüşüldü: 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde […]

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi, 2014/6242 E., 2014/9770 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi : Antalya 5. İş Mahkemesi Tarihi: 18/09/2013 Numarası: 2012/51-2013/345 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, dosya incelendi, gereği görüşüldü: 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik […]

Yargıtay 5.Ceza Dairesi, 2013/6783 E., 2015/8275 K.

“İçtihat Metni” Tebliğname No : 5 – 2012/263613 Mahkemesi : Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 15/05/2012 Numarası : 2009/761 Esas, 2012/473 Karar Suç : Görevi kötüye kullanma Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Sanıklardan F.. A..’ın ….. Belediye Başkanı, sanık E.. S..’ın belediye meclis üyesi ve başkan vekili, sanık […]

Yargıtay 15.Ceza Dairesi, 2013/6224 E., 2014/21999 K.

“İçtihat Metni” Tebliğname No: 15 – 2011/314400 Mahkemesi: Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi Tarihi: 26/04/2011 Numarası: 2010/267 (E) ve 2011/99 (K) Suç: Nitelikli dolandırıcılık Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. […]