Danıştay Onuncu Daire 28.11.1995 tarih ve 1994/1121 E., 1995/6175 K.Sayılı Karar

İlgili mevzuat zorlayıcı hüküm olmaması karşısında, profesyonel turist rehberlerinin yıllık vize işleminin rehber derneğine üye olma koşuluna bağlanamayacağı hk. Profesyonel turist rehberlerinin yıllık vize işleminin yapılabilmesi için Rehberler Derneğine üye olunduğunun belgelendirilmesi gerektiğine ilişkin olup, İl Turizm Müdürlüklerine gönderilen Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 17.12.1993 günlü ve 02.2.630/690-3526 sayılı genelgesinin ve bu genelgenin davacıya […]

Danıştay Onuncu Daire 09.04.1991 tarih ve 1990/1318 E.,1991/1335 K.Sayılı Karar

Profesyonel turist rehberliği kararlarının 625 sayılı özel eğitim kurumlarına ilişkin yasa kapsamına girmediği, söz konusu kursların yalnızca davalı bakanlıkça açılabileceği yolundaki yönetmelik hükmünde hukuka aykırılık bulunmadığı hk. Dava, 2.7.1986 günlü 19152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği”nin 49.maddesi ile 25.9.1989 günlü 20293 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği’nin 5.maddesinin iptali istemiyle açılmıştır. […]

Danıştay Birinci Daire 31.10.1986 tarih ve 1986/326 E.,1986/378 K. Sayılı Kararı

Geliri tacir niteliği kazanmasını gerektirmeyecek miktarda sınırlı olan ve dolayısıyla ticaret ve sanayi odasına kaydı gerekmeyen profesyonel turist rehberlerine ancak esnaf ve küçük sanatkarlar kanununa göre disiplin cezası verilebileceği hk. İstişari düşünce isteminin konusunu, disiplin suçu işleyen profesyonel turist rehberlerine, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre mi yoksa Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğine göre […]

Danıştay Onuncu Daire 04.06.1984 tarih, 1982/2853 E.,1984/1182 K. Sayılı Kararı

Karar Metni Turizm Ve Tanıtma Bakanlığınca çıkarılan profesyonel turist rehberleri kursları ve profesyonel turist rehberliği yönetmeliğinin, turist rehberleri ücretlerinin ne şekilde saptanacağını belirleyen 32.maddesinde ve bu yönetmelik hükmüne göre düzenlenen 1981 yılı ücret tarifesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk. Dava: 21.3.1974 günü yürürlüğe giren profesyonel Turist rehberleri Kursları ve Profesyonel Turist Rehberliği yönetmeliğinin 32.maddesi ile 1981 […]

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2013/2638 E., 2015/3514 K.

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ-DÜZENLEYİCİ İŞLEM KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (4848) Madde 13 “İçtihat Metni”   Temyiz Eden (Davalı) : … – ANKARA Vekili : … Karşı Taraf (Davacı) : … İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 26/02/2013 günlü, E:2008/7942, K:2013/1654 sayılı kararının iptale yönelik kısmının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir. […]

Danıştay Başkanlar Kurulu 2013/329 E. 2014/39 K.

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ MESLEK KURULUŞLARI MEVZUATI “İçtihat Metni” Özeti : Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali istemiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesinin görevli olduğu hakkında. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) vekili Av. … tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı açılan davada, Danıştay Sekizinci ve Onuncu Daireleri arasında […]

Danıştay 10. Daire 1994/1121 E., 1995/6175 K.

PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ REHBERLER DERNEĞİ “İçtihat Metni” Davacı : … Vekili : Av. … Davalı : Turizm Bakanlığı İstemin Özeti : Profesyonel turist rehberlerinin yıllık vize işleminin yapılabilmesi için Rehberler Derneğine üye olunduğunun belgelendirilmesi gerektiğine ilişkin olup, İl Turizm Müdürlüklerine gönderilen Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 17.12.1993 günlü ve 02.2.630/6903526 sayılı genelgesinin ve bu genelgenin davacıya duyurulmasına ilişkin […]

Danıştay 10. Daire 1986/1544 E., 1989/118 K.

Davanın Özeti Davacı, 2.7.1986 gün ve 19152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği”nin 40, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49. maddelerinin; Anayasa’nın 135. maddesi ile meslek disiplininin korunması görev ve yetkisinin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verildiği, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 30. maddesinin Anayasa’nın 135. maddesine uygun olarak düzenlendiği, disiplin cezaları konusunda Esnaf Dernekleri Birlikleri […]