Danıştay Başkanlar Kurulu 2013/329 E. 2014/39 K.

  • TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ
  • DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ MESLEK KURULUŞLARI MEVZUATI

“İçtihat Metni”

Özeti : Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali istemiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesinin görevli olduğu hakkında.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) vekili Av. … tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı açılan davada, Danıştay Sekizinci ve Onuncu Daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlığına ilişkin dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 23/02/2013 tarih ve 28568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin, öncelikle yetki yokluğundan tümünün, bu husus aşıldığı takdirde, 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasının; 14’üncü maddesinin 7’nci fıkrasının, 19’uncu maddesinin tamamının, 22’nci maddesinin 1’inci fıkrasının, 28, 34 ve 35 inci maddelerinin tamamının, 36’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan “Turist rehberlerinin tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı turist rehberliği sözleşmesi yapmaları zorunludur” cümlesi ile 2’nci fıkrasında yer alan “Sözleşme örnekleri birlikler tarafından hazırlanır ve resmi internet sitesinde ilan edilir” cümlesinin, 38 inci maddesinin 2’nci fıkrasının, 39 maddesinin tamamının, 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının, 49’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının ve Geçici 9’uncu maddesinin tamamının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Genel Kurulunun 21/12/2012 tarih ve E:2012/20, K:2012/20 sayılı kararında; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının Sekizinci Dairece çözümleneceği kuralına yer verilmiştir.

Olayda; turist rehberliği mesleğinin icrasına ve turist rehberliği meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun uygulanmasına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dava konusu Yönetmeliğin yayımlandığı, davacı Birlik tarafından, Bakanlığın yönetmelik çıkarma yetkisinin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği dolayısıyla düzenlemenin yetki yönünden sakat olduğu belirtilerek öncelikle tümünün iptalinin istenildiği; bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde, Yönetmeliğin, turist rehberliği sertifika programı düzenleme yetkisini münhasıran Turist Rehberleri Odaları Birliğine tanıyan 4 ve 38 inci maddelerin, rehberlik bölümü mezunlarının Birliğin uygulama gezilerine katılmasını zorunlu kılan 14 ve 22’nci maddelerinin, eylemsiz turist rehberlerini düzenleyen 19’uncu maddesinin,  turist rehberlerinin yabancı dilde rehberlik yapmalarını zorunlu kılan 28’inci maddesinin, taban ücret tarifesi belirlenmesi ve bu tarifeye uyma zorunluluğu getiren 35 ve 36’ncı maddelerinin,  yazılı turist rehberliği sözleşmesi yapılmasını zorunlu kılan ve bu sözleşme örneklerinin Birlik tarafından hazırlanmasını öngören 36’ncı maddesinin, turist rehberliği hizmetlerinin Birlik tarafından denetimini düzenleyen 39 ve Geçici 9’uncu maddelerinin, ve son olarak meslek odalarının kurulmasını düzenleyen 48 ve 49’uncu maddelerinin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı, dava konusu Yönetmelikle, 6326 sayılı Kanunda kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak düzenlenen ve tüzel kişilik tanınan Turist Rehberleri Odaları Birliğine, rehber odalarına ve turist rehberliğine ilişkin düzenlemelerin getirildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlığın incelenmesi görevinin, Danıştay Genel Kurulunun 21/12/2012 tarih ve E:2012/20, K:2012/20 sayılı kararı uyarınca Sekizinci Daireye ait bulunduğuna, dosyanın anılan Daireye gönderilmesine 18/04/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir