Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2013/2638 E., 2015/3514 K.

  • PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ-DÜZENLEYİCİ İŞLEM
  • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (4848) Madde 13

“İçtihat Metni”

 

Temyiz Eden (Davalı) : … – ANKARA

Vekili : …

Karşı Taraf (Davacı) : …

İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 26/02/2013 günlü, E:2008/7942, K:2013/1654 sayılı kararının iptale yönelik kısmının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; davacının, daha önce iptal edilmiş olan turist rehberliği kimlik kartının yeniden düzenlenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 18/07/2008 günlü, 131693 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin 47. maddesinde yer alan “Meslekten çıkartılan rehber, yeniden rehberlik mesleğine kabul edilemez.” hükmünün iptali istemiyle açılmıştır.
Danıştay Onuncu Dairesinin 26/02/2013 günlü, E:2008/7942, K:2013/1654 sayılı kararıyla; 4848 sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 13/m maddesinde; rehberlik kursları açmak, rehber adaylarının seçme sınavlarını yapmak, rehberlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek, rehberlerin bilgilerinin güncellenmesine yönelik eğitim programları ve diğer çalışmaları gerçekleştirmek, rehberlikte uzmanlaşmayı sağlamak, denetimler yapmak, belgesiz rehberliği önlemek, rehberlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik gerekli tedbirleri almak veya bu görevlerin meslek kuruluşları, üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğiyle veya Bakanlığın denetim gözetimi altında bunlarca yapılması suretiyle yürütülmesini sağlamak, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında sayıldığı; anılan hükme dayanılarak, profesyonel turist rehberlerinin seçimi, eğitimi ve çalışma esasları ile denetlenmesini, üniversiteler, meslek kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılacak işbirliği esaslarını ve mali hükümleri düzenlemek amacıyla 25/11/2005 günlü, 26004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği çıkarıldığı; Yönetmeliğin 4. maddesinde, profesyonel turist rehberinin; bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak rehberlik mesleğini icra etme yetkisini kazanmış olup, yerli veya yabancı turistlere, turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil ile uyumlu olmak üzere, rehberlik kimlik kartlarında belirtilen dillerde rehberlik eden, onlara tanıttıkları bölgenin kültürel ve doğal mirasını aktaran, gezi programının; tur operatörü veya seyahat acentesinin yazılı belgelerinde tanımlandığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülmesini sağlayan ve gezi programını seyahat acentesi adına yöneten kişi olarak tanımlandığı; dosyanın incelenmesinden; Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne kayıtlı profesyonel turist rehberi olan davacının, ’nda APK Uzmanı olarak görev yaptığı sırada 04/09/2007 tarihinde Muğla İli, Dalyan İlçesinde yapılan denetimde, vizesiz olarak çalıştığının tespit edildiği, denetim sonucunda düzenlenen 04/09/2007 günlü tutanakta davacı tarafından emekli olduğunun beyan edilmesine karşın, emekli olmadığının ve Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin 36. maddesine aykırı olarak rehberlik yaptığının anlaşılması üzerine 30/04/2008 günlü, 2008/40 sayılı işlemle Yönetmeliğin 47/f-6 maddesi uyarınca rehberlik kimlik kartının iptal edildiği, 16/06/2008 gününde davacının emekliye ayrıldığı, davacı tarafından verilen, 09/07/2008 tarihli dilekçe ile emekliye ayrıldığından bahisle iptal edilen Rehberlik Kimlik Kartının yeniden düzenlenerek tarafına verilmesinin talep edildiği, söz konusu başvurunun ise dava konusu 18/07/2008 günlü, 131693 sayılı işlemle ve Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 47. maddesinde yer alan “Meslekten çıkarılan rehber, yeniden rehberlik mesleğine kabul edilemez” hükmü uyarınca reddedildiği; davacı tarafından profesyonel turist rehberlik kimlik kartının iptaline ilişkin 30/04/2008 günlü, 2008/40 sayılı işlemin ve Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin 47/f-6 maddesinin iptali istemiyle açılan davada, Dairelerinin 23/11/2011 günlü, E:2008/7993, K:2011/5067 sayılı kararıyla, dava konusu işlemin ve bu işlemin dayanağı olan yönetmelik hükmünün iptaline karar verildiği; öte yandan, 24/02/2010 günlü, 27503 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile de, “Yönetmeliğin 36. maddesinde belirtilen fiili işlemek”, altı aydan bir yıla kadar meslekten men cezası ile tecziye edilecek eylemler arasına alındığı; bu durumda, devlet memuru iken vizesiz kimlik kartı ile turist rehberliği yaptığı tespit edilen davacı tarafından, turist rehberliği kimlik kartının iptaline ilişkin işleme karşı açılan davada Dairelerince işlemin ve bu işlemin dayanağı yönetmelik hükmünün iptal edilmesi ve 24/02/2010 günlü, 27503 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile de, devlet memuru iken rehberlik mesleği yaptıkları tespit edilenler için altı aydan bir yıla kadar meslekten men cezası öngörülmüş olması nedeni ile davacının, iptal edilmiş olan turist rehberliği kimlik kartının yeniden düzenlenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 18/07/2008 günlü, 131693 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı; dava konusu Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin 47. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Meslekten çıkarılan rehber, yeniden rehberlik mesleğine kabul edilemez” ibaresinin iptali istemine gelince; 24/02/2010 günlü, 27503 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile; Yönetmeliğin 36. maddesinde belirtilen fiili işlemek meslekten çıkarma cezasını gerektirecek eylemler arasından çıkartıldığı ve bu eylemin karşılığı olarak, altı aydan bir yıla kadar meslekten men cezası öngörüldüğü; bu haliyle, devlet memuru iken rehberlik yaptığı tespit edilen davacıya verilecek cezanın mahiyetinin değişmiş olması ve Yönetmeliğin değişik 47. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan eylemlerin ağırlığı ve niteliği nazara alındığında, bu eylemler nedeniyle meslekten çıkarılan rehberin, tekrar mesleğe kabulünün yasaklanmasına yönelik dava konusu yönetmelik hükmünde, hizmet gereklerine, kamu yararına ve hukuka aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle davacının, profesyonel turist rehberliği kimlik kartının yeniden düzenlenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 18/07/2008 günlü, 131693 sayılı işlemin iptaline, Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği’nin 47. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Meslekten çıkartılan rehber, yeniden rehberlik mesleğine kabul edilemez.” hükmünün iptali istemine yönelik olarak ise davanın reddine karar verilmiştir.
Davalı idare, anılan kararın iptale yönelik kısmını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.
Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Danıştay Onuncu Dairesinin 26/02/2013 günlü, E:2008/7942, K:2013/1654 sayılı kararının temyize konu kısmının ONANMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/10/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir