Alan Kılavuzluğu Faaliyeti

Alan Kılavuzu Kimdir? Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4.ncü maddesinin (1) nci fıkrasının (f) bendine göre Alan kılavuzu: “Alan kılavuzluğu eğitimi sonrasında sertifika ve kimlik almaya hak kazanmış kişiyi” ifade eder. Alan Kılavuzu Ulusal Meslek Standardına göre Alan Kılavuzu: “iş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya yönelik önlemleri uygulayarak kalite […]

Gezdirme Faaliyeti ve Esnaf Muaflığı

Giriş Kişileri kırda, dağlarda, Tabiat Parkı veya Milli Park alanlarında gezdirme faaliyetinde bulunan kimseler (alan kılavuzu, yürüyüş lideri vb.) esnaf muaflığından yararlanabilir mi?   Gezdirme Faaliyeti ve GVK’nın 9 uncu Maddesi Herhangi bir işyerine veya işverene bağlı olmaksızın arkadaşlarından talep oldukça, arkadaş grubunu kırda, dağlarda, Tabiat Parkı veya Milli Park alanlarında gezdiren kimseler, herhangi bir […]

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:289)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:   1.Giriş Rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin vergilendirilmesi hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturur. 2.Yasal düzenlemeler 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; ücretin, işverene tâbi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para […]

Gezdirme faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı

Özelge: Köpek gezdirme faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı   : 38418978-120[9-15/27]-8343 Tarih : 26/02/2016 Konu : Köpek gezdirme faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, herhangi bir işyerine veya işverene bağlı olmaksızın talep oldukça köpekleri sadece sokakta gezdirdiğinizi, herhangi bir ürün alım satımı yapmadığınızı […]

Gemi acenteliği faaliyeti ile kokartlı rehberlik yapılması halinde vergilendirilme

Özelge: Gemi acenteliği faaliyeti ile kokartlı rehberlik yapılması halinde vergilendirilme hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı   : 96620903-120[37-13/1]-92 23/10/2013 Tarih : 23/10/2013 Konu : Gemi acenteliği faaliyeti ile kokartlı rehberlik yapılması halinde vergilendirilme İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında gelir vergisi mükellefi olarak […]

Seyahat acenteleri tarafından turist rehberlerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ve kullanılacak belgeler

Özelge: Seyahat acenteleri tarafından turist rehberlerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ve kullanılacak belgeler hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı   : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-987 15/07/2011 Tarih : 15/07/2011 Konu : Seyahat acenteleri tarafından turist rehberlerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ve kullanılacak belgeler. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketiniz tarafından turistlere verilen hizmetlerin bir kısmının […]

Rehberlik faaliyetinin gelir vergisinden muafiyeti

Özelge: Rehberlik faaliyetinin gelir vergisinden muafiyeti hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü   Sayı  : B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.34-4 06/04/2010 Tarih: 06/04/2010 Konu: Gelir Vergisi Kanunu   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, turist rehberi olarak çalıştığınız belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle gelir vergisinden muaf olup olmadığınız konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Bilindiği üzere; […]

Vergiden muaf olanlarda dahil olmak üzere rehberlere yapılan ödemelerden tevkifat yapılması gerekmektedir.

Özelge: Turist rehberleri serbest meslek erbabı olarak kabul edilmekte olup, muaflık şartlarını taşıyanların gelir vergisinden muaf tutulmaları, muaflık şartlarını taşımayanların ise gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi, vergiden muaf olanlarda dahil olmak üzere rehberlere yapılan ödemelerden tevkifat yapılması gerekmektedir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH: 06.05.1999 SAYI    : B.07.0.GEL.0.42/4215-33-271/17738 KONU : Turist rehberlerinin gelir […]

Ödemeler sırasında esnaf muaflığı belgesinin ibrazını isteme zorunluluğu

Özelge: Vergi tevkifatı yapmakla yükümlü tutulanlar ile basit usule tabi olanların esnaf muaflığı kapsamında kalanlara mal veya hizmet bedeli karşılığında yapacakları ödemeler sırasında esnaf muaflığı belgesinin ibrazını isteme zorunluluğu bulunmamaktadır…   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.GEL.0.44/4426-7-12795 Tarih: 05/04/1999   KONU : İşyerinde yapılan yükleme ve boşaltma işlerinin hamalla veya işçilere yaptırılması halinde ödenecek ücretlerden kesilecek […]

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2016/11715 E.,  2017/155 K.

“İçtihat Metni” Mahkemesi: İş Mahkemesi Davacı, vergiden muaf esnaf olması nedeniyle tahsil edilen sosyal güvenlik destek primi kesintisinin ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki […]