Ödemeler sırasında esnaf muaflığı belgesinin ibrazını isteme zorunluluğu

Özelge: Vergi tevkifatı yapmakla yükümlü tutulanlar ile basit usule tabi olanların esnaf muaflığı kapsamında kalanlara mal veya hizmet bedeli karşılığında yapacakları ödemeler sırasında esnaf muaflığı belgesinin ibrazını isteme zorunluluğu bulunmamaktadır…

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.GEL.0.44/4426-7-12795

Tarih: 05/04/1999

 

KONU : İşyerinde yapılan yükleme ve boşaltma işlerinin hamalla veya işçilere yaptırılması halinde ödenecek ücretlerden kesilecek vergi uygulaması hk.

 

RİZE VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)

 

İLGİ : 01.02.1999 tarih ve B.07.4.DEF.0.53.10.206-1345 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden; İliniz TEKEL Rize Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü tarafından işyerinde yapılan yükleme ve boşaltma işlerinin hamallara veya Rusya’dan turist olarak gelen Rus işçilere yaptırılması halinde, ödenecek ücretlerden kesilecek vergi uygulamasında tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun vergiden muaf esnaf başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci bendinde, bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabının gelir vergisinden muaf olduğu belirlenmiştir.
Diğer taraftan; aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, 13 numaralı bendinde ise, esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığı yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.  Aynı maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 17/7/1995 tarih ve 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında;

c)Diğer mal alımları için % 5,
d)Diğer hizmet alımları (“a,b” ve “c” alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10, oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması hükme bağlanmıştır.
Buna göre, esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler için gider pusulası düzenlemek suretiyle yukarıda belirtilen oranlara göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde vergi tevkifatı yapmakla yükümlü tutulanlar ile basit usule tabi olanların esnaf muaflığı kapsamında kalanlara mal veya hizmet bedeli karşılığında yapacakları ödemeler sırasında esnaf muaflığı belgesinin ibrazını isteme zorunluluğu bulunmamaktadır

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılarak neticesinden ilgililere de bilgi verilmesini rica ederim.

 

Bakan a.
Daire Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir